Så arbetar Vasakronan med energieffektivisering

- Vi jobbar aktivt med energieffektivisering, det har vi gjort sedan slutet av 1990-talet, säger Bengt Jansson, miljöansvarig på Vasakronan i Stockholm. Anledningen är att vi vill minska miljöpåverkan och spara pengar. Vasakronan sköter själva drift och skötsel, vilket innebär att vi har en väldigt stor kunskap om fastigheterna. Vi för månatlig energistatistik och följer upp över varje fastighets användning av el, kyla och värme. Utifrån detta jobbar vi löpande med att trimma och injustera styr- och reglersystemen.

 Vasakronans energistrategi går ut på att i först hand minska mängden tillförd energi samt utnyttja gratis energi och överskott.  Därefter att använda lågvärdig energi för uppvärmning och högvärdig energi (som el) i första hand för belysning och drift av motorer. Den bästa lösningen väljs från fall till fall utifrån livscykeltänkande. Ett av våra mål är att öka andelen förnybar energi. Vasakronans långsiktiga mål är att på lång sikt ligga 50 % under branschsnitt på totalenergi, d v s inklusive hyresgästernas elanvändning. För att nå detta mål jobbar vi med det strategiska tänkandet på alla nivåer i organisationen och för såväl befintligt som nytt bestånd.

- I slutet av 1990-talet byttes i princip alla kvarstående oljepannor ut, säger Sven Malm, teknisk förvaltare i Vasakronan. Nu kan oljeanvändningen avrundas till 0 %. Fjärrvärme är idag helt dominerande för värme och varmvatten, det finns bara några få undantag. Fokus riktas idag mot behovsanpassad belysning och ventilation för att sänka elanvändningen. Sedan 2005 har värmeanvändningen i Vasakronans lokaler minskat till 25 % under branschsnittet och låg 2008 på 87 kWh/m2. Vasakronan köper grön el och har även förhandlat med fjärrvärmeleverantören om att köpa grön värme. Genom att klimatkompensera har man minskat koldioxidutsläppen ytterligare.

Vasakronan är ackrediterat för att själva genomföra energideklarationer, och alla energideklarationer beräknas vara genomförda till april 2010. 

Exempel på genomförda åtgärder

Det dagliga arbetet i den löpande förvaltningen ger enligt Vasakronan den största möjligheten till energieffektivisering. Styr- och reglerteknik samt ventilation är de åtgärdsområden man har satsat mest på. Det är förvaltaren för respektive fastighet som bestämmer vilka specifika åtgärder som ska genomföras. Förbättringar av klimatskärmen, såsom byte av fönster sker oftast i samband med genomgripande renoveringar av fastigheter.

Ventilationen har åtgärdats för att förbättra värmeåtervinningen (med roterande värmeväxlare). I Vasakronans huvudkontor på Sveavägen har ventilationsanläggningen byggts om till en behovsanpassad och närvarostyrd anläggning med s.k. intelligenta tilluftsdon. Dessa har temperatur- och närvarogivare och reglerar luftflödet utifrån dessa. Detta är ett kostnads- och energieffektivt system där uteluftens låga temperatur kan nyttjas under mycket lång tid.

På taket av en fastighet vid Telefonplan i Stockholm har Vasakronan installerat ca 700 m2 solceller. Anläggningen beräknas producera 66 MWh el per år, vilket motsvarar årsanvändningen av hushållsel för 20 lägenheter. Rent ekonomiskt är det svårt att få lönsamhet i ett solcellsprojekt, men Vasakronan har vägt in andra aspekter som kan vara värdefulla för ett företag. Minskade utsläpp av koldioxid är en av dem.

I Kista Science Tower har man sett över styr- och reglersystemet grundligt. En specialist på inneklimat och på styr- och övervakningsfrågor fick fria händer att studera och undersöka de sex byggnaderna för att förbättra inneklimatet och minska energianvändningen. En av åtgärderna var att sänka rumstemperaturen, vilken varit onödigt hög, under halva dygnet. Detta räckte inte för att ge önskad besparing, så man sänkte även framledningstemperaturen på radiatorerna. Liknande åtgärder gjordes på kyla och ventilation. Komfortdriften begränsades helt enkelt under nattetid.

För att minska effektuttaget så sattes olika starttider på systemen. Energianvändningen minskade totalt med 36 % varav värmeanvändningen i sig med 43 %. 

Tips från Vasakronan

Bra energistatistik är grundläggande när man ska energieffektivisera. Det gäller att ha en strukturerad syn på fastigheten innan man gör en åtgärd, annars kan det vara bortkastade pengar. Att studera fastighetens värmekurvor, belysning och ventilation är tidskrävande men lönar sig ofta! Ifrågasätt varje styrfunktion. Först därefter ska man sätta mål på hur mycket man ska sänka användningen och räkna på avbetalningstider för olika åtgärder. Gör gärna de enkla åtgärderna först, men planera för ett helhetsgrepp av förbättrade tekniklösningar. Låt de mest kostnadseffektiva åtgärderna vara med och ”stödja” de lite dyrare, men kanske väl så angelägna ingreppen. Styr- och reglertekniska åtgärder är bäst att börja med. Vid fönsterbyten skall man tänka på att inte bara räkna på värmebesparingen utan även med den kylbesparing som nya energieffektiva fönster ger. Det gör det lättare att räkna hem denna typ av åtgärd.

Fakta om beståndet

  • Byggår/ombyggnadsår 1950-2009 med några undantag
  • 303 fastigheter, 69 % (av marknadsvärdet) av dessa i Stockholm
  • 3,2 miljoner m2 BOA+LOA
  • Kontor 72 %, lokaler för handel 15 %, bostäder 7 % och övrigt 5 % (av marknadsvärdet)
  • 98 % fjärrvärme, enstaka olje- eller elpannor
  • Klimatkompenserar genom CDM-projekt

Kontakt

bengt.jansson@vasakronan.se / 08 566 205 72

 

  • Dela