Så arbetar Malmegårds Fastigheter med energieffektivisering

- Det finns en självklar win-win situation med energieffektivisering. Åtgärderna är både skonsamma mot miljön och långsiktigt mot plånboken, säger Bengt Malmegård, Vd och ansvarig för energi- och miljöfrågor. Företagets alla fastigheter har effektiviserats sedan de första förvärvades på 1970-talet och energibehovet har minskat med i genomsnitt 25 %. Den genomsnittliga uppvärmningskostnaden för byggnaderna är 100 kr/m2. Det är en låg kostnad med tanke på byggnadernas höga ålder.

 Alla fastigheter har byggts om och effektiviserats mer eller mindre. Sedan 1983 har man fört energistatistik. Alla fastigheter försörjs med klimatneutral fjärrvärme från Fortum. Förut hade de flesta fastigheterna individuell oljeeldning.

- Jag är nöjd med fjärrvärme med avseende på drift, säger Bengt Malmegård, och dessutom är det bättre att Fortum energieffektiviserar än att det t.ex. ska borras hål för bergvärme överallt. Men fastighetsägarna måste ställa krav på Fortum eftersom Fortum missbrukar sin monopolställning vid prissättningen.

Exempel på genomförda åtgärder

Värmesystemen i alla fastigheter är injusterade och har ny styr- och reglerutrustning med datoriserad kommunikation som avläses varje morgon. Vindarna är tilläggsisolerade, vilket gjords samtidigt som vindarna inreddes. Enstaka fönsterbyten till treglasfönster med isoler- eller energisparglas har skett vid behov. Nu pågår byten av ventiler och pumpar. Genom att byta överdimensionerade pumpar till mer anpassade får man jämnare flöden och större flexibilitet samt möjlighet att påverka temperaturen bättre.

Användningen av kall- och varmvatten har effektiviserats genom att installera perlatorer på blandarna samt duschmunstyckena i lägenheterna. Dessa ökar vattentrycket men minskar flödet. På så sätt kan man minska vattenanvändningen med 15 %. På belysningssidan har fastigheterna installerats med rörelsevakter och lågenergilampor på så många ställen som möjligt.

För de utförda energieffektiviseringsåtgärderna har Malmegård Fastighets AB beräknat en återbetalningstid på under fem år. Det har visat sig stämma i verkligheten.

Under de kommande fem åren planerar de att effektivisera energianvändningen ytterligare 20 %. Det motsvarar 4 % varje år. En åtgärd man satsar på för att uppnå detta är byte av äldre undercentraler vilket kommer att höja värmesystemens verkningsgrad. Bengt Malmegård har sökt information och kunskap om när en undercentral skall bedömas som uttjänt och vad en acceptabel återbetalningstid på byte av undercentral är men har ännu inte funnit tillräckligt bra information om detta.

I lokalernas ventilationssystem återvinns frånluftsvärmen. I bostadshusen har man funnit det svårt att få effektivitet i sådana system eftersom äldre bostadshus har många skorstenar och kräver omdragning av ventilationskanaler. Det finns för många frånluftskanaler på taket och eftersom samtliga vindar är inredda kan man inte dra ihop kanalerna till en samlingskanal där heller.

Tips från Bengt Malmegård

En åtgärd som Bengt Malmegård absolut rekommenderar är att se till att styr- och regleranläggningen fungerar väl och att temperaturskillnaden mellan framledning och retur på fjärrvärmen optimeras vilket minimerar fjärrvärmekostnaden. På så sätt tar man bäst tillvara på den värme man köper. Injustering av värmen, till 20±0,5ºC rekommenderas, istället för kanske 22±3 ºC.

Behovsstyrda fläktar är också viktigt. Lokaler med koldioxidavkänning och fuktavkännare anpassar ventilationen efter verksamheten och optimerar drift.

Högeffektiva tvättmaskiner har kort avbetalningstid.

En enkel åtgärd för att sänka kostnader är att säkra ner, dvs. minska abonnerad eleffekt. En försummad effektkrävande utrustning som man ofta kan påverka är hissen.

En av de åtgärder som Malmegårds utfört som sannolikt varit mest lönsam i fastigheterna är tilläggsisolering av vindar.

En fallgrop, enligt Bengt Malmegård, är att man lätt glömmer bort att följa upp optimering av fjärrvärmesystemet efter installation av en ny undercentral. Det är ytterst viktigt efter i drifttagande att man har regelbunden funktionskontroll eftersom varje fastighet är unik. Det tar minst ett år innan man trimmat in och anpassat den nya undercentralen till den aktuella fastigheten.

Fakta om beståndet

 • Byggår: En byggnad är från 1634, resten är ca 100 år gamla
 • Antal byggnader: 23 totalt varav 16 egna fastigheter och 7 under förvaltning.
 • Total area uppgår till 40 000 m2 för de egna fastigheterna och 20 000 m2 för de externa.
 • Majoritet flerbostadshus, men även lokaler
 • Självdrag, med en del insatta frånluftsfläktar på taken
 • Fjärrvärme
 • Energiprestanda 100 kWh/m2år exkl. el i flertalet hus

Kontakt

bengt.malmegard@malmegards.se

Fler projekt

 • Humlegården arbetar aktivt med att minska klimatavtrycket

  - Genom att realtidsmäta energiförbrukningen i samtliga fastigheter har våra tekniker möjlighet att driftoptimera på ett bättre sätt. Under perioden 2004-2012 sänkte vi energiförbrukningen för uppvärmningen med ca 30 procent och under perioden 2008-2012 sänktes förbrukningen för fastighetsel med ca 23 procent, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter. Vi har dessutom utvecklat en app för Iphone och Ipad som vi erbjuder våra kunder för att hjälpa dem att sänka sin elförbrukning. På så vis görs inte bara ekonomiska besparingar utan vi är alla med och bidrar till minskad miljöpåverkan.

  Systematiskt arbete
 • Seglet i Karlstad

  Höghuset Seglet i Karlstad är ett BeBo-projekt och troligen Sveriges första större nybyggda flerbostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem. Huset är 12 våningar högt och är byggt för att vara extremt energisnålt samtidigt som boendekomforten ska vara optimal.

  Förbättringar av klimatskärmen
 • Orrholmen i Karlstad

  Orrholmen, ett BeBo-projekt, är ett 60-tals område med 10 st 7-våningshus. Området var i stort behov av upprustning och energikostnaderna har stigit kraftigt. Vattenskador via fasader, fönster och tak hade gjort att vissa lägenheter inte gick att hyra ut. Otätheter som gav drag måste kompenseras med mer värme för att man inte skulle frysa.
  I samband med RoT-renoveringen gjordes en större översyn av ventilationssystemet. Man kunde förenkla kanaldragningen samt plocka bort en hel del onödig utrustning. Befintliga betongelement tilläggsisolerades med 70 mm cellplastskivor. De nya energieffektiva fönstren har ett U-värde på 1,2. Taket har tilläggsisolerats med 25 cm lösull.

  Förbättringar av klimatskärmen
 • Så arbetar Brostaden med energieffektivisering

  - Vårt systematiska arbetssätt är den största anledningen till att man kunnat göra kraftiga besparingar säger Bo Matsson, teknik- och miljöchef på Brostadens. Vi arbetar förebyggande och har en övergripande tillsyn av våra anläggningar, på plats, en gång i månaden. Vi har energieffektiviserat sedan år 1995 då vi började jobba aktivt med miljöfrågor. Varje år sätter Brostaden upp mål som vi jobbar efter och vi har ett välförankrat synsätt genom hela organisationen.

  Systematiskt arbete
 • Så arbetar Husö Fastigheter med energieffektivisering

  - Husö Fastigheter effektiviserar för att det är en bra ekonomisk investering samt ger företaget och de statliga kunder man har bra renommé, säger Greger Skogkvist, Vd och ägare till företaget. Hyresgäster är ofta inte benägna att ta en högre hyreskostnad p.g.a. effektivisering men väljer gärna lokaler med låg energianvändning ur miljösynpunkt.

  Systematiskt arbete
 • Dela