Så arbetar Lifra L&B med energieffektivisering

Lifra L&B – lokaler och bostäder – förvaltar idag hyresrätter och bostadsrätter i Malmö och i övriga Skåne.

Lifra erbjuder total förvaltning såsom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. Lifras policy är att arbeta med en helhetssyn där människan och boendet sätts i centrum. Det gör de bland annat genom att:

  • För varje förvaltningsobjekt upprätta arbets- och projektplan samt föra åtgärds-protokoll över utförd skötsel.
  • Så långt som möjligt använda sunda och beprövade material, som inte skadar människor och natur.
  • Verka för en god inomhusmiljö.
  • Fortlöpande utbilda och informera anställda.
  • Ställa krav på leverantörer och entreprenörer samt på sig själva.
  •  Lyssna på dem som är verksamma inom förvaltningsområdet, såväl aktörer som hyresgäster.

Stefan Grahn på Lifra berättar om energi-effektivisering med väderprognosstyrd värmeanläggning:
 
- Hösten 2010 läste jag en artikel om väder¬prognosstyrning och detta lät mycket intres¬sant. En kort tid därefter blev jag kontaktad av en representant, Johan Fäldt, på eGain som ville presentera företaget och väder-prognosstyrning. Detta blev inledningen på vårt samarbete med eGain som nu pågått under 2 år och fortgår.
Resultaten och fördelarna som utlovades om vi installerade väderprognosstyrning lät väldigt bra, nästan för bra för att vara sant. Dock var vi så pass nyfikna och intresserade att vi på Lifra beslutade oss för att utföra installation i några fastigheter. Detta var så att säga det enda sättet att få reda på om det var så bra som det utlovades.


Installation utfördes i tre fastigheter som driftsattes januari 2011. I två av dessa fastig¬heter visade det sig ganska snart att resultaten var över förväntan och en bra bit bättre än de 7-10% besparing på värmeförbrukningen som eGain förespått att vi kunde förvänta oss. Resultatet i två av fastigheterna blev under 2011 ca 20% besparing på värme förbrukningen. Vi såg ganska snart de positiva effekterna av installationen och har därför sedan våren 2011 fortsatt installera väderprognosstyrning i våra förvaltade fastigheter. Idag har vi väder¬prognosstyrning omfattande ca 100.000 kvm lägenhetsyta.

  • Dela