Så arbetar Brostaden med energieffektivisering

- Vårt systematiska arbetssätt är den största anledningen till att man kunnat göra kraftiga besparingar säger Bo Matsson, teknik- och miljöchef på Brostadens. Vi arbetar förebyggande och har en övergripande tillsyn av våra anläggningar, på plats, en gång i månaden. Vi har energieffektiviserat sedan år 1995 då vi började jobba aktivt med miljöfrågor. Varje år sätter Brostaden upp mål som vi jobbar efter och vi har ett välförankrat synsätt genom hela organisationen.

Strategin med energieffektivisering har varit att utgå från de största byggnaderna och att analysera potentialen av dessa. Själva idéerna och genomförandet ansvarar Bo Matsson för. Han har varit med sen Brostaden startades och är med i Energimyndighetens beställargrupp Belok.

Totalt har Brostaden en driftskostnad på 40 miljoner kronor per år för sina fastigheter. Beståndet har ett varierande energisystem där olja nästan endast används som spets. Under 2008 halverade man verksamhetens koldioxidutsläpp och så beräknar man även att utfallet under 2009 kommer att bli.

Exempel på genomförda åtgärder

Det senaste och mest omfattande energieffektiviseringsprojekt är en fastighet byggd 1975 i Skärholmen. Här byts 500 fönster och tre ventilationsaggregat ut samt belysningen i trapphusen och garage ersätts med energieffektiva närvarostyrda armaturer. Delar av taket på den aktuella fastigheten har tilläggsisolerats och byggnaden har nu en energiprestanda på totalt ca 90 kWh/m2 . Investeringen var ca 4 mkr och avkastningen på investeringen hamnar på ca 12 %.

12 stycken bergvärmeanläggningar är installerade i Brostadens fastighetsbestånd. Den största finns i Mariehäll. Investeringen uppgick där till ca 5 miljoner kronor och man har en årlig besparing på ca 850 000 kronor.

Tips från Bo Matsson

Börja med att följa upp driften. Mät, jämför och ha koll på drifttider för att undvika onödig drift av anläggningar.Lär känna husen, anpassa driften till verksamheten.Sänk inblåsningstemperaturer och värm med radiatorerna istället.För att göra noggrannare analyser så använd de timvärden som de flesta nät och fjärrvärme bolag levererar kostnadsfritt.Börja sedan fundera på fler åtgärder som t.ex. byte av styr och ventilationsaggregat. 

Fakta om beståndet

  • Byggår 1920-2009
  • 88 Fastigheter, 100 byggnader
  • 525 000 m2
  • Kontor, lager och industrilokaler
  • Energisystem: ”allt” utom pellets
  • Green Building partner
  • Genomsnittlig energiprestanda är 132 kWh/m2år inkl. fastighetsel
  • Dela