Seglet i Karlstad

Höghuset Seglet i Karlstad är ett BeBo-projekt och troligen Sveriges första större nybyggda flerbostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem. Huset är 12 våningar högt och är byggt för att vara extremt energisnålt samtidigt som boendekomforten ska vara optimal.

Energibehov

Genom att huset byggs med mycket god isolering och täthet, utan köldbryggor och med en effektiv ventilation ligger energibehovet,inkl. fastighetsel, på ca 46 kWh/m2/år. Detta skajämföras med 2006 års BBR-krav på 110kWh/m2/år.

Isolering

I väggen uppgår isoleringen till totalt 450 mm stenull.Vinden är isolerad med 800 mm lösull.

Lufttäthet

Det är viktigt att klimatskalet är tätt. I väggen, innanför gipsskivorna, finns en plastfolie. En gummilist runt väggelementen ger täta kantavslutningarna.Även i fönsternischerna har särskild omsorg lagtpå tätning mellan karm och regelverk. Allaelinstallationer vid yttervägg är utanpåliggande. 

Köldbryggor

Köldbryggor minimeras genom att bjälklagskanter och mellanväggar ligger isolerade innanförklimatskalet.

Fönster

I ett superisolerat hus är risken för övertemperaturer stor sommartid om man inte väljerrätt fönster. Beroende på läge i huset har olikaval gjorts avseende fönsterglas. Fönstrens U-värdeär ca 1,0 W/m²/ °C.

Värmesystem

Husets värme- och varmvattenproduktion utnyttjar restvärmen, ca 35 grader, i fjärrvärmereturenfrån intilliggande bostadsområde.För varmvatten höjs temperaturen med envärmepump.Värmedistributionen inne i lägenheterna skermed golvvärme som har max 27 gradersyttemperatur. Ventiler är åtkomliga från trapphuset.

Individuell mätning av el och vatten

Varje lägenhet har individuell mätning och debitering av såväl kall-, varmvatten som el.Detta ger incitament till de boende att sparaenergi. Systemet kommunicerar via lägenheternasegna bredband och debitering sker påhyresavin utan manuell hantering av mätresultaten.I trapphuset finns en digital informationstavla påvilken de boende får information om sinförbrukning.

Kontakt

Gunnar Persson

info@kbab.se / 054 – 14 28 00

Läs mer:GodaEx_Seglet.pdf

Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor. Mer information om BeBos hemsida www.bebostad.se

  • Dela