Så arbetar Gårdstensbostäder med energieffektivisering

Michael Pirosanto.

Gårdstensbostäder är Sveriges mest besökta bostadsområde. Deras renovering av miljonprogramsområdet har resulterat i stora energibesparingar och en trevligare och säkrare livsmiljö för de boende. - Vårt område är det som utvecklas mest i Sverige, säger Michael Pirosanto tillförordnad VD på fastighetsbolaget Gårdstensbostäder AB.

Fastighetsbolaget Gårdstensbostäder bildades 1997 med uppdraget att skapa ett hållbart Gårdsten. Området definierades av hårt slitna hus och stora sociala problem såsom hög arbetslöshet och segregation. Bolaget köpte vid sitt bildande sammanlagt 2 229 lägenheter och 734 bostadsrätter och privata hyresrätter. Idag äger bolaget 90 % av bostadsbeståndet i Gårdsten. Bolagets styrelse består till stor del av de boende i området. Organisationen är platt med en VD och nio huschefer. Den platta organisationen gör det möjligt att arbeta nära de boende. En viktig del i uppdraget har varit att involvera de boende och låta dem ha inflytande i små som stora beslut. En del av de boende rekryterades för att hjälpa till med renoveringen.

Området renoverades i etapper för att kunna ta lärdom efter hand. Det första området som renoverades var Solhus 1 som innefattar 10 byggnader. Efter upprustningen av Solhus 1 utvärderades renoveringen och erfarenheterna låg sedan till grund för projektering av Solhus 2. För att hålla ner kostnaderna renoverade man hellre den befintliga konstruktionen än bytte till nytt. Till exempel behöll man de gamla tvåglasfönstren men bytte ut ett av glasen till lågemissionsglas.

Kostnaden för renovering av Solhus 1 uppgick till 5 612 kr/m2 där energieffektiviseringsåtgärderna uppgick till 1 070 kr/m2. Endast energieffektiviserande åtgärder som hade en återbetalningstid på under 20 år genomfördes. Fastighetens energiförbrukning minskade från 5 000 MWh/år till 2 700 MWh/år vilket motsvarar 263 kWh/m2 respektive 145 kWh/m2. Även hushållselen minskade från 32 kWh/m2 till 25 kWh/m2. Trots den redan stora sänkningen fortsätter Gårdstensbostäder att jobba aktivt med att sänka energiförbrukningen och att gå över till mer hållbara alternativ. – Just nu håller vi på att montera solceller på balkongerna i solhusen. Vi är också på gång att köpa in ett antal elbilar, säger Michael Pirosanto.

Förutom en minskad energiförbrukning minskade vakanserna, 2010 stod inga lägenheter längre tomma. Kriminaliteten i området minskade från 180 brott per 1 000 invånare till 87 brott per 1 000 invånare. Antalet uthyrda lokaler i området ökade från 8 stycken 1997 till 60 stycken år 2010. 1 600 arbetstillfällen förmedlades under byggåren.
 

Exempel på genomförda åtgärder

De så kallade solhusen, Solhus 1 och 2, har solfångare på taket för att värma tappvarmvattnet. Solhus 3 håller på att installera solceller. Men det är inte bara solfångare som ger dessa hus en stark miljöprofil. Man har även bytt de inre fönsterglasen i 2-glasfönstren till lågemissionsglas, taket och gavlarna är tilläggsisolerade, belysningen är behovsstyrd, vitvarorna har bytts ut till energisnåla vitvaror och ett nytt centralt styr- och övervakningssystem har installerats, mm.
Miljöhänsynen var stor vid renoveringen. Gammalt material såldes på en andrahandsmarknad så som parkett, elcentraler, fönster, dörrar etc. Gamla betongelementen krossades i en närliggande kross och användes som fyllning i grunden till småhusen och till trädgårdsgångar.


Alla lägenheter har individuell mätning av el, värme och vatten. Därmed kan de boende själva påverka sin energiförbrukning.  Det gör att de boende känner sig mer delaktiga och energiförbrukningen har minskat för varje år.
2009 invigde Gårdstensbostäder sitt 120 meter höga vindkraftverk. Vindkraftverket producerar 5 000 MWh årligen vilket till stor del täcker hushållens elkonsumtion. Resterande inköpt el till fastigheterna är också den vindkraftsel.
 

Tips från Michael Pirosanto

Besök vår hemsida. Där finns ett flertal rapporter, bland annat tre stycken som boverket har gjort. De behandlar åtgärder, tillvägagångssätt, ekonomi etc.

 

Fakta om beståndet

  • Byggår: 1969-1972. Ombyggnadsår: 1998-2005
  • Fjärrvärme, solfångare, vindkraft
     

Kontakt Gårdstensbostäder

Sarah.Karlsson@gardstensbostader.se

031-332 60 12

  • Dela