Information om webbplatsen

Fastighetsägarna vill informera och entusiasmera sina medlemmar så att de genomför alla lönsamma åtgärder. Dels de som finns upptagna på energideklarationen och dels sådana som på annat sätt kan komma fram.

Vi har därför skapat hemsidan Fastighetsägarnas Energiakademi, som skall ge fastighetsägare objektiv och heltäckande information om olika tekniska lösningar, apparater och system vad avser energianvändning och klimatpåverkan. Därigenom blir det lättare för fastighetsägare att ta rätt beslut om förbättringsåtgärder vilket i sin tur snabbare leder till lägre energianvändning och mindre klimatpåverkan.

Fastighetsägarna och fastighetsbranschen vill vara en aktiv part i arbetet att uppnå de nationella energi- och klimatmålen. Branschen har kunskaper att ställa till förfogande, som kommer till användning dels i det egna genomförandet inom företagen, dels för att lansera förslag för det allmännas insatser.
Många utredningar har pekat på att det finns en stor potential med energieffektiviseringsåtgärder som är lönsamma för både fastighetsägarna och samhället. Men bara en mindre del av dem blir genomförda. Senast har EnEff (energieffektiviseringsutredningen) beräknat den totala lönsamma potentialen till 34 TWh/år fram till år 2016, medan bara 8 TWh beräknas bli spontant genomfört. Skillnaden – det s.k. effektiviseringsgapet – bedöms ha en rad orsaker. Några av dessa är fastighetsägares okunskap om åtgärderna men också deras bristande tilltro till den information som försäljare av utrustning för energieffektivisering lämnar.
Fastighetsägarnas Energiakademi skall hjälpa till att utbilda fastighetsägare och genom exempel visa att effektivisering är möjlig och lönsam.

  • Dela