Uppgradera befintliga styr och regler vid direktelvärme

För att upprätthålla ett gott inomhusklimat i bostäder krävs förutom ett värmesystem också ett styr- och reglersystem som anpassar effektavgivningen till behovet. Äldre styr- och reglersystem fungerar ofta bristfälligt vilket leder till försämrad termisk komfort och onödigt hög energianvändning. Äldre elradiatorer är oftast utrustade med bimetall-termostater. Dessa fungerar med åren allt sämre, med stora temperatursvängningar och ”knäppande” radiatorer som följd.

Vanligtvis brukar ett byte till modern styr- och reglerutrustning leda till att energianvändningen kan minskas med 5-15 %, samtidigt som den termiska komforten blir bättre. Investeringarna är ofta relativt låga och återbetalningstiden därför kort.

Byta termostat eller radiator?

Ett alternativ är att montera nya elektroniska termostater på de gamla radiatorerna, men ofta är då ett byte till helt nya radiatorer med elektroniska termostater att föredra. I samband med ett eventuellt byte bör slutna radiatorer väljas, där rumsluften inte passerar ytor med mycket höga yttemperaturer. Det finns nämligen risk att det damm i luften som bränns vid passage av elradiatorn kan omvandlas till mer hälsovådliga ämnen som ger upphov till upplevelsen av torr luft.

Ett annat alternativ är att installera ett centralt styr- och reglersystem. De individuella termostaterna på de befintliga radiatorerna ersätts då av ett centralt styrsystem som ger samma utstyrning till samtliga eller grupper av radiatorer. En central styrning medger även att systemet på ett enkelt sätt kan utökas med funktion för närvaro- eller behovsstyrning. I det enklaste utförandet regleras effekten till samtliga radiatorer, utifrån utomhustemperaturen. I de flesta fall finns även möjlighet till en återkopplad reglering med mätning av temperaturen i en eller flera punkter i vistelsezonen.

Det finns också mer avancerade styr- och reglersystem som kombinerar en central styrning med individuell styrning av flera zoner eller enskilda rum.

Läs mer om åtgärden

Flera positiva energibesparande effekter

Mindre temperatursvängningar innebär jämnare och lägre energianvändning. Centrala styrsystem kan också vara utrustade med effektbegränsning (effektvakt) vilket minskar det maximala effektuttaget. Eventuellt blir det därmed också möjligt att gå ned en storlek i installerad effekt/säkring och sänka sina abonnemangsavgifter. Eventuellt vädringslås kan minska energiförluster i samband med vädring.

Centrala styrsystem gör det dessutom enklare att tillämpa närvarostyrning, vilket ytterligare kan sänka energianvändningen.

Förbättringar av inomhusmiljön

En jämnare temperaturhållning innebär att energibesparingar kan ske med bibehållen eller förbättrad termisk komfort inomhus. Elimineringen av störande ”knäppningar” från gamla bimetall-termostater är ytterligare en positiv bieffekt.

Att tänka på vid genomförandet

För ingrepp i elvärmesystemet krävs i de allra flesta fall att en behörig elektriker anlitas.

Ta in referenser på leverantören, kontrollera garantivillkor och möjlighet till support. Det är också viktigt att styr- och reglersystemet är begripligt och användarvänligt utformat.

I samband med byte till nya radiatorerna kan det vara en idé att samtidigt byta till bättre fönster. Man kan då välja mindre och billigare radiatorer, samtidigt som den termisk komforten inomhus förbättras och energianvändningen blir ännu lägre.

Val av korrekt dimensionerade eller endast lätt överdimensionerade radiatorer begränsar effektivt det maximala effektuttaget.

En så kallad återkopplad reglering är i de flesta fall att rekommendera för centrala styrsystem. Om däremot radiatorerna endast skall användas som stödvärme för att motverka kallras, exempelvis efter en konvertering till vattenburen värme med fläktkonvektorer, så är den enklare utomhustemperaturstyrningen att föredra då den ger en robustare funktion. Radiatorernas temperaturreglering kan då inte påverka styrningen av det huvudsakliga värmesystemet på ett negativt sätt.

I direktelvärmda flerbostadshus kan en kombination av central utomhustemperaturstyrd effektbegränsning och individuella termostater vara en bra lösning. System med endast individuella termostater kan annars leda till stora vädringsförluster. Speciellt gäller detta om elvärmen inte debiteras direkt via de boendes egna elmätare.

Både individuella elektroniska termostater och centrala styrsystem kan vara utrustade med så kallat vädringslås. Detta innebär att systemet skall känna av när en kraftigare vädring sker och att det då skall förhindra att elradiatorn går på med full effekt för att kompensera temperaturfallet som uppstår under en vädring. Om radiatorn går på med full effekt under en vädring slösas inte bara med energi, utan själva syftet med vädringen kan påverkas negativt.

Kontrollpunkter under förvaltning och användning

Se till att termostaternas inställningar inte är för högt ställda, då detta annars lätt leder till att överskottsvärme vädras bort med förhöjd energianvändning som följd.

Kontrollera att eventuellt vädringslås fungerar på ett tillfredställande sätt. Observera att vädringslåsen sällan fungerar vid kontinuerlig eller långvarig smygvädring. Vädra istället kortvarigt och kraftigt vid behov. Om vädringslås saknas, stäng av elvärmen i samband med vädring.

Om elradiatorer används i kombination med luft-luft-värmepumpar, så skall radiatorernas termostater alltid ställas på ett börvärde som är någon, eller några grader lägre än det börvärde som ställs in för luft-luft-värmepumpens styrning. Risken är annars att värmepumpens bidrag till uppvärmningen minskar och att dess energibesparande potential inte utnyttjas fullt ut.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela