Injustering och reglering av vattenburen värme

Äldre värmesystem ger ofta dålig värmekomfort och kräver onödigt hög energianvändning. För att hålla jämn värme i bostäder och lokaler krävs också ett styr- och reglersystem som anpassar effekten till behovet.

Ett äldre värmesystem har ofta konstanta vattenflöden och en temperatur i radiatorerna – framledningstemperatur – som styrs av utetemperaturen. 

Ibland har äldre reglerutrustning slutat fungera och framledningstemperaturen styrs manuellt genom handshuntning. 

Injustering av värmesystem och byte till modern styr- och reglerutrustning kan då leda till en minskad energianvändning samtidigt som värmekomforten blir bättre. Kostnaderna för detta är låga och återbetalningstiden oftast kort.

Läs mer

Förbättra ett vattenburet värmesystem

Injustering av värmesystemet bör utföras av en kunnig yrkesman. De förinställda värdena i ventilerna är det inte meningen att en lekman ska ändra på. Speciellt viktigt är detta vid lågflödessystem där kortslutning som orsakats av alltför öppna ventiler helt kan sabotera en annars låg returtemperatur.

Princip för värmeförsörjning med hjälp av fjärrvärme

Princip för värmeförsörjning med hjälp av fjärrvärme

Behöver radiatorerna bytas ut?

Radiatorerna (elementen) behöver normalt inte bytas. De är vanligen överdimensionerade men det är bara en fördel. Radiatorer från tiden kring 1970-talet, som dimensionerats för 80° C framledningstemperatur, kan dock behöva bytas eller kompletteras med nya radiatorer eller fläktkonvektorer för att få ned framledningstemperaturen. Speciellt gäller detta vid byte från el-, olje- eller vedpanna till värmepump. 

Konvertera till lågflödessystem

Konstantflödessystem med relativt höga flöden och överdimensionerade radiatorer kan ofta konverteras till lågflödessystem. Vid en sådan ändring behöver man ofta byta eller ställa om radiatorventilerna. Vidare bör man byta pump eller ställa om hastighet/tryckhöjd på befintlig pump.

Lågflödessystem är särskilt fördelaktiga i samband med fjärrvärmesystem där man gärna vill uppnå så låga returtemperaturer som möjligt. Även för värmepumpar är det fördelaktigt med en låg returtemperatur (under förutsättning att detta inte sker till priset av en hög framledningstemperatur).

Installera styr- och reglerutrustning

Utetemperaturstyrd framledningstemperatur minskar värmeförlusterna i rörsystemen.

Om man endast använder sig av manuell handshuntning för att styra framledningstemperaturen bör man åtminstone installera en modern styr- och reglerutrustning för utetemperaturstyrd framlednings-temperatur. Även enklare styrsystem har ofta finesser som dämpad utetemperatur, pumpstopp, natt- och dagsänkning, etc.

Nackdelen med endast en utetemperaturstyrd framledningstemperatur är att det är svårt att hålla en jämn och stabil temperatur i alla rum. En korrekt injustering ger dock i de flesta fall en acceptabel funktion i småhus och mindre lokaler, samtidigt som systemet är relativt okänsligt för vädring.

Termostatventiler reglerar energiåtgången

Installera maxbegränsande termostatventiler på radiatorerna. Termostatventilerna känner av om det finns andra värmekällor i lokalen eller bostaden och stryper onödig värmetillförsel. 

Även med reglerande termostatventiler på varje radiator bör man ha en utetemperaturstyrd fram-ledningstemperatur. Denna skall dock i det fallet vara något förhöjd jämfört med om man bara hade denna reglering. På så sätt säkerställer man dels att termostatventilen får en optimal förutsättning för god funktion, dels att det verkligen är termostatventilen som reglerar temperaturen individuellt för varje radiator.

Vid användning av termostatventiler, maxbegränsande eller reglerande, bör man alltid också ha en tryckstyrd pump. Tryckstyrda pumpar är i kombination med termostatventiler en mycket el-effektiv lösning. Tryckstyrda pumpar minskar också risken för susande och knackande ventiler.

Drift och underhåll

Rätt injusterade och styrda värmesystem avger rätt värmemängd vid rätt tillfälle och slösar därmed inte med energin. Satsa också gärna på kontinuerligt underhåll av driften och följ upp energianvändningen med statistik. Den personal som ska sköta den dagliga driften bör ha goda kunskaper om värme- och ventilationssystem.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela