Effektivisera befintliga självdragssystem

Illustration av självdragssystem

Självdragssystem är vanligast i bostäder byggda före 1970. Dessa äldre ventilationssystem bygger på att frisk luft tar sig in i byggnaden genom ventiler och otätheter, men uppfyller sällan dagens krav på komfort, luftflöden, el- och energieffektivitet.

 

Självdragssystem kräver inga mekaniska fläktar och drar därmed ingen el. Kompletterat med vädring går det att åstadkomma tillräcklig ventilation. Möjligheten till värmeåtervinning och filtrering av tilluft är dock ytterst begränsad. Självdragssystem kan också ge problem med drag, i synnerhet vintertid.

Sker ventilationen med självdrag är det inte lämpligt att montera finfilter eller ljudfällor på uteluftsdonen. Ur den synvinkeln är självdragslösningen inte lämplig att använda i miljöer med höga partikelhalter eller höga ljudnivåer.

Däremot kan lösningen bli mycket eleffektiv och ljudavgivningen från fläktar bli låg i känsliga utrymmen som sov- och vardagsrum.

Självdragsventilation kan kompletteras med en effektiv frånluftsfläkt, så kallad hybridventilation. Idén bakom hybridventilation är att kombinera självdragsventilation och fläktstyrd ventilation till ett system som förenar de bästa egenskaperna hos de båda traditionella systemen.

Läs mer

 

Effekter på innemiljön

En god ventilation av byggnaden, och vid behov filtering och ljuddämpning, ger bättre inomhusluft, bättre värmeförhållanden inomhus och en ljudmiljö som inte är bullerstörd.

Ökade luftflöden kan i kombination med felaktigt valda eller felaktigt monterade uteluftsdon ge problem med drag.

Komplettera med behovsstyrd fläktanvändning

I självdragsventilerade bostäder är ofta den enklaste och billigaste åtgärden att komplettera med fläktförstärkt, behovsstyrd ventilation i grovkök, tvättstugor, badrum och kök, kombinerat med uteluftsdon i sov- och vardagsrum.

Med små, effektiva fläktar, en genomtänkt behovsstyrning (fukt- och/eller timerstyrning) och årstidsanpassning av luftflödet går det att uppnå en mycket god el-effektivitet.

Konvertera till F eller FTX

I vissa fall kan självdragsventilerade bostäder konverteras till mekanisk frånlufts- eller från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (F eller FTX). Detta kräver dock att man utan alltför stora ingrepp kan sätta in nödvändiga ventilationskanaler. Svårast är att åstadkomma FTX i flervånings flerbostadshus. Lättast är det i enplansvillor.

Frånluftsvärmepump

Installerar man en frånluftsvärmepump (FVP) får man en totalt sett minskad energianvändning, men elanvändningen kan i vissa fall öka.

Läs mera

Boverket Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR Boverket, juni 2006

Lilja, G. Luftbehandling 2 ISBN 91-23-92168-4, Liber Hermods, 1981

Abel, E., Elmroth, A. Byggnaden som system ISBN 91-540-5974-1, Formas, 2006

  • Dela