Effektivisera frånluftssystem

Principskiss för frånluftssystem (F)Principskiss för frånluftssystem (F)

I frånluftssystem tillförs luften på samma sätt som i självdragssystem, d.v.s. via uteluftsventiler och otätheter i klimatskärmen. Frånluften förs ut ur huset med hjälp av frånluftsfläktar via kanaler i exempelvis kök och badrum. På så sätt hålls en konstant undertryck i byggnaden, vilket minskar risken för fukt- och mögelproblem.

Nedan ges några tips på åtgärder för att effektivisera energianvändingen i frånluftssystem. Flera av dessa åtgärder beskrivs mera utförligt via egna åtgärdssidor. Använd länkarna till höger för att utforska dessa sidor.

Injustering

Ett väl injusterat frånluftssystem är en förutsättning för effektiv energianvändning. I samband med installationen av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras som sedan kontrolleras regelbundet vid de obligatoriska ventilationskontrollerna – OVK. Ett dåligt injusterat system påverkar energianvändningen negativt bland annat genom:

  • För höga luftflöden som orsakar drag, ökar värmebehovet och elenergi till fläktar

  • För höga inomhustemperatur för att kompensera onödigt drag

  • För höga tryckfall som ökar användningen av el till fläktar.

Effektivare fläkt

I byggnader med frånluftssystem är det ofta möjligt att byta den befintliga frånluftsfläkten mot en mer eleffektiv fläkt med varvtalsstyrning. En uppgradering ger förutsättningar för behovs- och årstidsanpassad ventilation, som kan reducera energianvändningen kraftigt.

Läs mer

Byte av fläktmotorer

En elmotors inköpskostnad är i regel inte större än kostnaden för användning av elenergi under några månaders kontinuerlig drift. Det är inte helt ovanligt att fläktmotorer är kraftigt överdimensionerade vilket i sig kan vara ett skäl till utbyte. Förutom att motorerna verkningsgrad försämras om de är överdimensionerade påverkas även elnätet negativt av så kallad reaktiv effekt. Med bättre anpassad motor kan elnätet utnyttjas bättre och onödiga förluster minskas. I vissa fall kan även säkringsstorleken minskas. Att byta fläktmotorer är i regel mest lönsamt i samband med andra åtgärder, som underhåll eller utbyte av fläktaggregat.

Behovsanpassning

Fukt- och/eller timerstyrda frånluftsdon

Tvättstugor, badrum och toaletter kan förses med fukt- och/eller timerstyrda frånluftsdon eller en särskild fläkt för forcering. Grundflöde måste dock alltid finnas. Matos i kök fångas väl upp antingen med en separat spisfläkt eller genom att en ny spiskåpa monteras med inbyggd hjälpmotor, där styrsystemet är integrerat med den centrala frånluftsfläkten (oftast en takfläkt). Alltför stora flöden i spisfläkten (> 100 l/s) ska undvikas då det ger stora värmeförluster och risk för dragproblem vid luftintagen.

Bortafunktion

Det går även att installera utrustning för ytterligare reducering av luftflödet när ingen är hemma, ibland kallat ”bortafunktion”, som exempelvis kan kopplas till bostadens ytterlås.

Värmepumpstumlare eller kondenstorkning

Ett alternativ till forcerad ventilation av grovkök och tvättstugor är att installera kondenstorktumlare eller avfuktare som kan reducera energianvändningen avsevärt.

Årstidsanpassa ventilationen

En annan möjlighet till energieffektivisering av F-system är årstidsanpassning av ventilationen. När temperaturen ute sjunker ökar tryckskillnaden mellan ute och inne vilket underlättar fläktarbetet. Man bör komma ihåg att luften kan bytas ut effektivare när den tillförs undertempererad på vintern. Luften inomhus upplevs ofta som torr och reducerade luftflöden ökar den relativa fukthalten.

Frånluftsvärmepump i F-system

En investeringsmässigt dyrare lösning är att komplettera F-systemet med en frånluftsvärmepump (FVP) som gör det möjligt att återvinna den värme som finns i frånluften.

För villor och bostäder med direktverkande elvärme kan en något enklare FVP väljas som endast producerar varmvatten. Denna lösning ger totalt sett även en lägre elanvändning.

För hus med vattenburen värme kan en mer avancerad FVP väljas som även bidrar till husets uppvärmning. Om husets huvudsakliga uppvärmning inte sker med el, innebär dock denna lösning en ökning av elanvändningen (el till värmepumpens kompressor plus viss ökning av el till fläktar).

Om huset dessutom är anslutet till fjärrvärme, vilket är det vanligaste scenariot för flerbostadshus, krävs troligen någon typ av samverkan eller integration med fjärrvärmeleverantörens system. Eventuellt blir det sannolikt att frånluftsvärmepumpen även i detta fall endast producerar varmvatten. Om så blir fallet krävs det även en intern ackumulatortank.

Tilluftsradiatorer förvärmer uteluften

I samband med större ombyggnader kan det vara klokt att överväga installationen av radiatorer som också förvärmer uteluften, så kallade tilluftsradiatorer. Det finns olika typer av tilluftsradiatorer som förvärmer uteluften innan den kommer in i rummet. En annan fördel med tilluftsradiatorer är att returtemperaturen från värmesystemet kan sänkas, vilket är positivt både för fjärrvärmesystem och för värmepumpar. Tilluftsradiatorer och deras termostatreglering ska då utformas så att radiatorns vätska inte kan frysa vid låga utomhustemperaturer.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela