Byte av fläktmotorer

En elmotors inköpskostnad är i regel inte större än kostnaden för användning av elenergi under några månaders kontinuerlig drift. Trots detta är det allra mest lönsamt att byta fläktmotorer i samband med andra underhållsåtgärder eller utbyte av fläktaggregat etc.

Flera skäl till att syna fläktmotorerna

Det är inte ovanligt att fläktmotorer är kraftigt överdimensionerade vilket i sig kan vara ett skäl till utbyte. Förutom att motorernas verkningsgrad försämras om de är överdimensionerade, påverkas även elnätet negativt av så kallad reaktiv effekt. Med bättre anpassad motor kan elnätet utnyttjas bättre och onödiga förluster minskas. I vissa fall kan även säkringsstorleken minskas, vilket leder till lägre abonnemangsavgifter. Kostnaden för den nya motorn blir dessutom lägre än att bara ersätta den befintliga som ofta är för stor.

Läs mer

Olika motortyper

För fläktdrift används nästan uteslutande så kallade kortslutna asynkronmotorer. Det är en typ av växelströmsmotor som ibland kallas AC-motorer (AC =Alternating Current) med en verkningsgrad som varierar mellan ca 70 och 90 procent. Med verkningsgrad i detta sammanhang menas hur stor del av den tillförda elenergin som omsätts till mekanisk energi för att förflytta luften (resten avges som värme). Förutom motorns belastning påverkas verkningsgraden av motorns storlek i sig. Förlusterna i form av värme och friktion minskar relativt sett från större motorer, vilket förbättrar verkningsgraden.

Fläktmotorer i EC-utförande (Elektiskt kommutativa) har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer, särskilt de motorerna. En vanlig AC-motor som drivs av växelström ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. En stor del av den tillförda energin går till förluster i form av värme. EC-motorer har istället permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre.

SFP-tal

Eleffektbehovet för att transportera luft påverkas också av tryckfall i anläggningen och förluster från fläktar, remdrift och utrustning för varvtalsreglering. Sammantaget brukar man använda nyckeltalet SFP (Specific Fan Power) för att uttrycka hur mycket effekt som behövs för att transportera en kubikmeter luft per sekund (1 m3/s) genom en byggnad, eller ett ventilationssystem. SFP innefattar både energi för att överbrygga tryckfall och alla förluster i systemet.

Befintliga motorer ofta överdimensionerade

Inför ett motorbyte är det viktigt att tänka på att effektbehovet inte har ett linjärt förhållande till luftflödet. Förhållandet uttrycks matematiskt som:

eleffekt = flöde3

Om man exempelvis fördubblar luftflödet, ökar behovet av el hela 8 gånger, vilket får till följd att att man gärna överdimensionerar fläktmotorn för att vara säker på att alltid klara maxflödet. Detta innebär samtidigt att elbehovet kan reduceras dramatiskt om man kan minskar luftflödet.

Viktigt inför motorbytet

Kontrollera dimensionerande luftflöde och anläggningens tryckfall vid detta flöde. Genom att multiplicera flödet (i m3/s) och tryckfall (i Pa) och dela detta med 500, får man överslagsmässigt det eleffektbehov som behövs (i kW). Avviker motorns märkdata kraftigt från detta värde kan det vara aktuellt med ett byte.

I uppdraget att byta motor ska även ingå justering av motorskydd så att detta anpassas till den nya driftsituationen. Se också till att den gamla motorn tas om hand. EU och den europeiska tillverkarorganisationen CEMEP har tagit fram ett system för klassificering och märkning så att man lättare ska kunna välja motor utifrån energisynpunkt. De mest effektiva motorerna (klass EFF1) redovisas på en uppdaterad lista på Energimyndighetens hemsida.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela