Närvaro- och behovsstyrning av ventilationen

Ett bra inomhusklimat och en sund arbetsmiljö är i hög grad beroende av ventilationen – att frisk luft förs in i byggnaden och förorenad luft förs ut. Alltför kraftig ventilation drar emellertid ut värme ur huset och kostar därmed pengar i onödan. Genom att anpassa ventilationen efter det verkliga behovet vid varje givet tillfälle kan besparingar göras.

Rätt utformad kan en närvaro- och behovsstyrning av ventilationen ge en bättre innemiljö än ett system med konstanta flöden. Fuktbelastningen i ett badrum kan effektivt minskas med behovsstyrda luftflöden. Likaså minskar halten matos i ett kök med en spisfläkt/-kåpa.

Om ventilationen inte är tillräcklig kan halten av föroreningar inomhus bli förhöjd. Har man exempelvis inredningsmaterial som avger hälsovådliga kemikalier eller om man ägnar sig åt verksamheter som kräver stor luftomsättning kan miljön bli en hälsorisk om ventilationen inte fungerar. God ventilation är särskilt nödvändig om radonhalterna i byggnaden är förhöjda.

Kraftigt förorenande verksamheter bör förses med lämpliga punktutsug (spisfläktar/kåpor, dragskåp, etc).

Läs mer

OVK, Obligatorisk ventilationskontroll

Luftflöden i flerbostadshus och lokaler ska kontrolleras regelbundet enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Vid ändrad verksamhet är en OVK inte alltid tillräcklig för att säkerställa en god ventilation.

Otillräcklig ventilation innebär risker för byggnaden

Förutom att låga luftflöden ger en försämrad innemiljö för de personer som vistas i bostaden/lokalerna, kan de också ge upphov till skador på själva byggnaden och byggnadens installationer orsakade av t ex fukt.

Det är därför av yttersta vikt att brukarna informeras om ventilationssystemets funktion, dess begräsningar och om hur det ska användas.

Vilka krav på luftflöden gäller?

Luftflöden i befintliga bostäder ska uppfylla de regler som gällde då byggnaden uppfördes. Vid större ändringar och ombyggnader ska dock gällande BBR tillämpas.

Arbetslokaler bör uppfylla luftflöden som rekommenderas av Arbetsmiljöverket oavsett när byggnaden är uppförd.

Ändrade eller avstängda luftflöden leder också till ändrad tryckbild över byggnadsskalet. Vid avstängd ventilation riskerar luften att gå åt fel håll i ventilationssystemet och förorena tilluftskanaler eller rum. Detta kan förhindras genom användning av spjäll eller backspjäll.

Luftflöden i bostäder, Boverkets normer

Bostäder ska enligt Boverkets byggregler (BBR) ha en lägsta normenlig ventilation på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea när någon vistas i bostaden. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad får enligt BBR (2006-07-01) ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning. Luftflödet får då minskas till som lägst 0,1 l/s när ingen vistas bostaden.

Luftflöden i arbetslokaler, Boverkets normer

Arbetslokaler bör enligt Arbetsmiljöverket ha en normenlig ventilation på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea plus 7 l/s per person när de används. När ingen vistas i arbetslokalen kan ventilationsflödet reduceras eller stängas av helt.

Behovsstyrning av ventilationen i bostäder

Ökad ventilation

I bostäder med självdrag kan man vid behov öka luftomsättningen med hjälp av en fläkt. I grovkök, tvättstuga, toalett- och badrum och andra våtutrymmen kan den antingen vara manuell eller fuktstyrd. I kök är den idag alltid manuell i form av en spisfläkt (vissa modeller har timer-styrd automatisk återgång till normalläge från forcerat flöde).

I fläktventilerade bostäder kan ventilationen i grovkök, tvättstuga och badrum behovsstyras med manuellt eller fuktstyrda frånluftsventiler. Behovsstyrning i kök sker antingen med en separat spisfläkt eller med en spiskåpa kopplad till det centrala ventilationssystemet.

Minskad ventilation

Närvaro- och behovsstyrning i bostäder ned till som lägst 0,1 l/s per kvadratmeter kan ske på flera sätt. Antingen genom en manuell ”närvaroknapp” (som den boende trycker på när han anländer till respektive lämnar sin bostad) eller en närvarosensor som känner av om någon befinner sig i bostaden.

Behovsstyrning av ventilationen i lokaler

Tidsstyrning eller närvarostyrning

I arbets- och undervisningslokaler arbetar man vanligen med tidsstyrning av ventilationen enligt ett närvaroschema. Behöver man förlänga drifttiden för ventilationen utöver närvaroschemat ska det kunna se genom att man manuellt aktiverar ventilationen. Närvarogivare kan också användas för att vid behov starta eller öka ventilationen. Efter en period med reducerat luftflöde bör luftflödet i rummet vara normalt innan det åter används. Framför allt gäller detta lokaler där ventilationen stängs av helt under nätter och helger.

Konferens-, sammanträdes- och klassrum lämpar sig särskilt väl för närvaro- och behovsstyrd ventilation. Styrningen kan antingen ske automatiskt med hjälp av en CO2-givare eller manuellt med hjälp av ett vred eller en knapp. En CO2-givare ska kalibreras och kontrolleras regelbundet.

Principexempel för behovsstyrd ventilation

Principexempel för behovsstyrd ventilation

Närvaro- och behovsstyrning i arbets- och undervisningslokaler bör ses över och anpassas allteftersom användningen av lokalen ändras. Vid ändrade arbetstider samt vid ökad eller minskad personbelastning bör drifttider samt min- och maxflöden anpassas till aktuella förhållanden.

Manuellt startad eller förhöjd ventilation bör alltid förses med timer-styrd återgång till avstängt eller normalt flöde.

I lokaler med ventilation med frikyla använder man sig vanligen av temperaturstyrda luftflöden för att tillgodose kylbehovet.

Om lokalen även utnyttjar nattkyla innebär det att ventilationen också aktiveras utanför närvaroschemat.

Behovsstyrning i ett centralt ventilationssystem sker vanligen genom en kombinerad styrning av ventil- /spjällöppningar och varvtalsreglering av de centrala fläktarna.

Värmeförluster vintertid

Värmeförlusternas storlek vintertid beror på hur stort luftflödet är, om man har ventilationsvärmeväxlare och hur effektiv denna är.

Sänkta luftflöden på vintern minskar också ventilationssystemets elförbrukning.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats. Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet.

Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela