Byt till grönare alternativ

All energi och allt material som används påverkar miljön om kring oss. För att minska inverkan på miljö och klimat är det viktigt att känna till vilka processer som döljer sig bakom dem varor och tjänster vi konsumerar. Genom att se över olika alternativ och fatta beslut efter helheten kan vi utföra åtgärder för en minskad miljöpåverkan. Med ett beslut i taget kan vi byta till ett grönare alternativ.

Förnybar eller icke förnybar energikälla

Idag skiljer vi mellan energi från förnybara och icke förnybara källor. Energikällor vilka ständigt återbildas genom solens inverkan på jorden är förnybara. Idag finns en rad olika tekniker för att använda förnybara energikällor. Vatten-, sol-, vind- och vågenergi är alla exempel på förnybar energi, liksom tidvatten och biomassa.

Direkt och indirekt energianvändning

Energi kan användas antingen direkt eller indirekt. Den energi vi har tillgång till i form av el via vägguttaget är ett exempel på direkt energi. Drivmedel vilket används i en bil ger direkt energi vid förbränningen i motorn. För konsumenten sker en indirekt energianvändning sker vid produktionen av energibäraren. Indirekt energianvändning sker genom all konsumtion av varor och tjänster. Stora mängder energi används exempelvis när råolja raffineras eller då livsmedel produceras.

Läs mer

Direkt och indirekt miljöpåverkan

Både direkt och indirekt energianvändning kan ge upphov till emissioner av växthusgaser och andra föroreningar. Vattenkraft är en förnybar energikälla vilken i många avseenden är miljövänlig. Vid produktion av elektricitet från vattenkraft avgår väldigt små emissioner av växthusgaser. Att bygga ett vattenkraftverk kräver dock byggmaterial och maskiner vilka ofta drivs av fossila bränslen. Det indirekta utsläppet kan därmed variera väldigt mycket beroende på hur vattenkraften utvecklats och byggts upp. 

Att väga in i valet

Med vetskapen om hur en produkt eller en energibärare har producerats kan vi agera för att minska vår miljöpåverkan. I ett första steg ligger det nära till hands att välja alternativ som ger en liten direkt miljöpåverkan. Produkten kanske kräver lite energi för drift eller endast ger små direkta utsläpp. Dessvärre kan alternativet med den minsta direkta miljöpåverkan ibland ge den största indirekta miljöpåverkan. Om våra val ska ge långsiktig verkan och minska problem i miljön behöver vi se till både direkta och indirekta effekter.

Energikrävande processer

För att minska miljöpåverkan är ett viktigt första steg att se till de mest energikrävande processerna. Till följd av den utbredda användningen av fossil energi är energitunga processer ofta sammankopplade med den största miljöpåverkan. Bland tjänster är värme och transporter bland de mer energikrävande processerna.

Transporter – att se över innebär inte att utesluta

Att se över energikrävande processer innebär inte att de måste uteslutas. En inventering av energianvändningen, direkt och indirekt, kan ge en god bild över de stora utsläppen. Att se över transporter kan innebära en dokumentation av hur långa transporterna är, vad som transporteras och på vilket sätt transporten sker. Med en överblick av befintliga transporter kan vi byta till ett grönare alternativ. En del trasporter kanske är överflödiga om en likande vara kan hämtas hos en närmare källa. En del transporter kanske sker med lastbil men kan omfördelas till att gå med miljövänligt godståg. Med en liten förändring av verksamheten kanske en del varor inte behöver transporteras alls.

Värme – rätt temperatur på rätt plats

Värme uppkommer ibland där den allra minst behövs samtidigt som den kan saknas där den behövs som mest. Att bilda värme efter efterfrågan kan kräva stora mängder energi samtidigt som den på vissa håll uppkommer som en oönskad biprodukt. Att se över energianvändningen kan möjliggöra stora energibesparingar och även medföra positiva miljöeffekter. Om värmen bildas med hjälp av ickeförnybara energikällor kan en omställning till förnybar energi reducera klimatpåverkan drastiskt. Ett bra sätt att spara på resurser och miljö är att ta vara på spillmaterial och återanvända – vilket även gäller för värme.

  • Dela