Tätning av fönster och dörrar

Att täta fönster och dörrar är en relativt enkel och billig åtgärd. Värmeförlusterna minskar, likaså ovälkommet drag, buller utifrån samt kondens (imma) i fönster- och dörrkonstruktioner.

 För att ett fönster eller en dörr ska ha god täthet är det viktigt att förhindra att luft strömmar mellan:

  • båge/dörrblad och karm
  • båge/dörrblad och glas
  • karm och vägg

 Blåst och temperaturskillnader gör att luft läcker ut eller in genom otäta fönster och dörrar. Detta innebär energiförluster.

Övertryck eller undertryck

Om det är övertryck inomhus, till exempel högt upp i huset då det är kallt ute, så pressas den varma inneluften ut genom otätheterna. Detta kan leda till att det blir kondens mellan bågarna i ett kopplat fönster eller i anslutningen mot väggen. På längre sikt kan detta ge upphov till skador dels i fönstret, dels i väggkonstruktionen.

Om det är undertryck inomhus, till exempel då vinden blåser mot en yttervägg, så sugs istället den kalla uteluften in genom otätheterna vilket leder till drag och kyla inomhus. För att bibehålla en behaglig innetemperatur tvingas man öka energianvändningen.

Otätheter kan bero på flera saker

Otätheter mellan båge och glas orsakas oftast av sprickor i kittningen av glaset om bågen eller dörrbladet innehåller ett enkelglas. Om bågen innehåller en isolerruta, kan otätheten bero på dåligt monterade glasningslister eller fogband.

Läs mer

Så placeras en tätningslist

När man tätar mellan karm och båge/dörrblad skall tätningslisten placeras så långt in mot den varma sidan som möjligt. Därmed förhindras den varma luften att tränga ut i mellanrummet mellan fönsterrutorna i ett kopplat fönster och kondensera där. Vid inåtgående bågar eller dörrblad placerar man tätningslisten på fönsterbågen eller dörrbladet och vid utåtgående på karmen. Märk att placeringen av listen skiljer sig mellan gångjärnssida och övriga sidor. Detta beroende på att tätningslisten inte skall förstöras vid öppning och stängning.
När fönstret eller dörren är stängda skall listen klämmas ihop något, men inte helt. För att uppnå gott resultat vid omtätning är det viktigt att bågen eller dörrbladet justeras så att det går lätt att öppna och stänga. Även stängningsbeslag och gångjärn kan behöva ses över och eventuellt justeras.
Altandörrar kan läcka mycket värme. Se därför till att förse dem med tätningslister.

Inåtgående fönster och dörrar
Listen placeras på inre bågen eller på dörrbladet

Utåtgående fönster och dörrar
Listen placeras på karmen

Tätningslistens (rödmarkerad) placering mellan karm och båge på inåtgående respektive utåtgående fönster och dörrar. Denna placering gäller för alla fönster och dörrar, antingen de innehåller kopplade bågar eller enkelbågar med isolerrutor.

 

Tvåstegstätning

Fogen mellan karm och vägg ska ha samma egenskaper som väggen och bör därför byggas upp efter samma grundprinciper. Dessa principer baseras på vad man kallar tvåstegstätning, vilket innebär regntätning på utsidan och vindtätning innanför i var sitt skikt. Fogen måste dessutom vara värmeisolerande för att minska värmeförlusterna och för att skydda mot kondens. Slutligen skall insidan göras helt lufttät.

Exempel på tätning mellan karm och vägg.

Exempel på tätning mellan karm och vägg.

Dammlist mellan bågarna

I fönster med kopplade bågar monteras oftast en list mellan bågarna. Denna list fungerar enbart som en dammlist och får inte vara lufttät. Den skall vara monterad och utformad så att luft kan cirkulera i mellanrummet mellan bågarna.

Se över ventilationen

Väl tätade fönster och dörrar ger lägre energianvändning, innetemperaturen blir behagligare och det låter mindre från buller utifrån. Risken för fuktskador minskar i fönster och dörrar samt i anslutningar till ytterväggen.

Samtidigt kan alltför nitisk lufttätning försämra byggnadens ventilation.

Att täta fönster och dörrar och anslutningarna mot ytterväggen kan innebära att man minimerar de otätheter som tidigare fungerat som luftintag. Att ta in tilluft genom ventiler istället för genom otätheter i ytterväggen är ett sätt att ha kontroll över var tilluften kommer in eftersom man då kan filtrera den. En klar fördel för exempelvis pollenallergiker.

I självdragsventilerade och frånluftsventilerade hus är det viktigt att ha speciellt avsedda ventiler för tilluft i rum som sovrum och vardagsrum, särskilt om man har en tät klimatskärm och god tätning kring fönster och dörrar.

Tätning av fönster i hus som saknar mekanisk ventilation kan resultera i en försämring av luftomsättningen och öka risken för fukt- och mögelskador. Vid all tätning och tilläggsisolering bör man försäkra sig om att byggnaden har en god allmänventilation.

Rekommenderade kontrollpunkter

När fönster och dörrar har tätats kan man kontrollera att ventilationsgraden i byggnaden är tillräcklig, till exempel genom förnyad OVK-besiktning. Justera även gångjärn och stängningsbeslag i samband med tätningen. Injustera också värmeanläggningen. Kontrollera tätningslister i fönster och dörrar med jämna mellanrum och byt lister där så erfordras. Speciellt bör tätningslisterna ses över om det uppstår kondens mellan glasen i kopplade bågar.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela