Solavskärmning

Solinstrålningen genom fönster kan ibland bli alltför stor och ge upphov till överskottsvärme, speciellt under sommarhalvåret. Överskottsvärmen kan inte bara vara obehaglig, den kan också förstärka emissioner från byggnadsmaterial och inredning. Med hjälp av kylning eller ökning av ventilationen kan överskottsvärmen minskas, men detta är både dyrt och energikrävande.

Ett billigare och mindre energikrävande sätt är att skärma av solinstrålningen med hjälp av solavskärmningar av olika slag. Det är inte enbart den direkta solvärmen som behöver skärmas av, utan även den så kallade sekundära värmeavgivningen som sker i fönster, det vill säga den värme som absorberas i glasen och som sedan avges utåt eller inåt.

Solavskärmningarna kan placeras antingen utvändigt, mellan fönsterglasen eller invändigt på fönstren. Hur mycket av solvärmen som skärmas av, är helt beroende av placeringen.

Utvändig solavskärmning det bästa skyddet 


Exempelillustration av fast utvändig solavskärmning

Exempel på fast utvändig solavskärmning

Utvändig solavskärmning ger det allra bästa skyddet mot värmeinstrålning. Den kan antingen vara fast eller rörlig. Fasta skärmar kan vara i form av takutsprång, skärmtak eller lameller. Genom att placera fönstren djupt in i fasaden får man också en viss avskärmning. Utvändig, fast avskärmning fungerar bra när solen står högt på himlen, men den tar inte hand om solen när den står lågt, till exempel under vintern eller kvällar och morgnar. Men den värme som då kommer in, vill man oftast ta tillvara.

 

Rörlig utvändig solavskärmning kan bestå av markiser, utvändiga solskyddsgardiner eller persienner. Solskyddsgardiner, persienner och markiser utan sidostycken kan fällas ned så att hela fönstret skuggas, vilket ger en bra avskärmning även när solen står lågt på himlen. För markiser med sidostycken finns inte den möjligheten och därför fungerar de i utfällt läge på samma sätt som en fast avskärmning. De rörliga solavskärmningarna skall monteras så att det bildas en luftspalt mellan avskärmningen och fasaden då avskärmningen är nerfälld. Detta för att luft skall ha möjlighet att cirkulera innanför avskärmningen.

Läs mer

Det finns speciella solskyddsglas som kan monteras i fönster. De hindrar solvärmen från att komma in i byggnaden och bör monteras som det yttre glaset i fönstret för att ge bäst effekt. Sådana glas kan minska värmeinstrålningen med upp till 70%. Det är speciellt i lokaler, och exponerade nya bostäder med stora fönsterytor, där temperaturen kan bli mycket hög under soliga dagar, som solskyddsglas lämpar sig bäst.

Det finns även fönsterglas som fungerar som både sol- och värmeavskärmning. Dessa reducerar den direkta strålningen och hindrar den långvågiga värmestrålningen. Vid användning av sådana glas under sommaren minskar värmetillskottet in i byggnaden och under vintern minskar värmeförlusterna inifrån byggnaden och ut.

Persienner släpper igenom del av värmen

Persienner är den vanligaste typen av solavskärmning mellan fönsterglas. Men persienner placerade på detta sätt kommer att absorbera en stor del av den instrålade värmen, vilket gör att den sekundära värmen genom fönstret ökar.

Invändig solavskärmning som sista alternativ

Invändig solavskärmning i form av gardiner, rullgardiner eller invändiga persienner ger det sämsta skyddet mot värmeinstrålning, eftersom dessa absorberar nästan hela den transmitterade strålningen genom fönstret och tillför rumsluften ytterligare värme.

En annan möjlighet att skärma av solen är att på insidan av fönstret montera en tunn folie, en så kallad solskyddsfilm.

En jämförelse mellan olika typer av solavskärmning

Genom ett normalt tvåglasfönster blir den totala värmeinstrålningen vid olika placering av solavskärmningar enligt nedan. Den totala värmeinstrålningen är summan av direkt transmitterad värmeinstrålning och sekundär värmeavgivning. Dessa värden anges inom parentes i nämnd ordning.

 

Total värmeinstrålning:

utan solavskärmning

79% 

(75 + 4%)

solavskärmning innanför glas

48%

(15 + 33%)

solavskärmning mellan glasen

30%

(15 + 15%)

solavskärmning utanför glasen

20%

(15 + 5%)

   

Sammanfattning

Under sommarhalvåret kan övertemperaturer inomhus minskas ganska effektivt med hjälp av solavskärmningar. Solavskärmningar ger inte enbart bättre termisk komfort inomhus utan minskar också risken för reflexer och bländning i ljuset inomhus. En utvändig solavskärmning ger bäst resultat.

Vid montering av utvändig solavskärmning är det viktigt att se till att infästningarna i fasaden eller fönstret blir täta, så att regn och fukt inte kan tränga in och orsaka skador. En utvändig solavskärmning skall monteras med ett avstånd mellan fasad och avskärmning så att luft kan cirkulera bakom avskärmningen då den är nedfälld.

Då persienner monteras mellan glasen i ett fönster måste man ta upp hål i innerbågen för linorna till persiennerna. Dessa hål kan bidra till att fönstrets lufttäthet försämras och drag kan uppstå vid fönstret.

Solskyddsglas finns som färgneutrala och tonade. De tonade glasen passar inte i vilken byggnad som helst. Det är viktigt att tänka på fasadens arkitektur.

Tänk också på att utvändig solavskärmning i stadsmiljö kan kräva byggnadslov.

Rekommenderade kontrollpunkter

Om byggnaden är försedd med utvändiga solavskärmningar skall infästningarna i fasaden eller fönstren kontrolleras med avseende på fuktsäkerhet. Invändiga hål för linor till persienner skall kontrolleras så att inte fönstrens lufttäthet försämras. Rörliga solavskärmningar skall inte vara nedfällda då de inte behövs.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

  • Dela