Lufttäthet mellan väggar och tak

Otätheter i väggar och tak finns oftast vid anslutningar mellan byggnadsdelar t.ex. vid golv- och takvinklar samt runt fönster och dörrar. Ett annat problemområde är installationsgenomföringar, exempelvis kanalgenomföringar i vindsbjälklag.

Varför lufttäta?

Om en byggnad är otät kommer den att ha onödigt hög ventilationsgrad. Extra mycket ventilationsluft behöver värmas och resultatet blir en ökad energianvändning, speciellt vid blåsigt väder och i vindutsatta lägen, men också vid kallt väder då skorstenseffekter ger hög ventilationsgrad.

Otätheter i byggnadens klimatskärm kan medföra att luft tillåts cirkulera i byggnadsdelarna. Luftrörelser inuti konstruktionsdelar resulterar i att värme lättare går igenom delarna (ökade U-värden) och energiförlusterna ökar.

När en byggnads klimatskärm är tillräckligt lufttätt går huvuddelen av ventilationsluften genom ventilationssystemet, vilket också medför att värmen i luften kan återvinnas.

Lufttätning av en byggnad kan även leda till att det inte behövs lika hög inomhustemperatur för att hålla samma komfortnivå, eftersom drag och kalla ytor ofta kompenseras med ökad lufttemperatur. En sänkt inomhustemperatur innebär naturligtvis en lägre energianvändning.

Lufttätning av byggnader medför för det mesta en förbättring av inomhusmiljön, men det finns en del saker att se upp med.

Läs mer

Effekter på inomhusmiljön

Att åtgärda otätheter vid mellanbjälklag, golvvinklar och kring fönster och dörrar leder till minskat drag och färre nedkylda ytor. Dessutom minskar risken för undertemperaturer i byggnaden vid kallt och blåsigt väder.

Förbättrad lufttäthet minskar även risken för spridning av föroreningar som kommer utifrån, och sådana som alstrats i byggnaden. Som exempel kan nämnas radon (från grunden), mögellukt (från skadat område), matos, tobaksrök och brandgaser.

Ventilationssystemets funktion blir bättre i en tät byggnad, då tilluften kan tas in den avsedda vägen. En god lufttäthet är också en förutsättning för att kunna filtrera och rena uteluften på väg in i byggnaden.

Risken för fuktskador p.g.a. luftrörelser minskar när lufttätheten ökar. Fuktskador kan orsaka mögel och röta och försämra luftkvaliteten. Det är vanligt att ett otätt vindsbjälklag resulterar i fuktskador på kallvindar, eftersom varm fuktig luft kan tränga upp genom bjälklaget och kondensera på vinden.

Sist men inte minst förbättras ljudisoleringen, både när det gäller ljud utifrån och vid t.ex. ljud från intilliggande lägenheter.

Att se upp med i samband med lufttätning

Den främsta risken med lufttätning är risken för alltför låg ventilationsgrad i byggnaden. En bristfällig ventilation kan leda till höga föroreningshalter i inneluften och förhöjd relativ fuktighet inomhus, vilket i sin tur ökar risken för fuktskador. Det finns också en ökad risk för övertemperaturer i byggnaden på sommaren när byggnadens lufttäthet ökar. Byggnader med självdragsventilation är känsligare än byggnader med mekanisk ventilation.

När en byggnad med naturlig ventilation ska tätas, är ett stegvis tillvägagångssätt att föredra, för att förebygga problem med kondens på fönster, eller andra fuktproblem.

Tätning av en byggnad med frånluftsventilation i kombination med injustering av ventilationssystemet kan resultera i ett högre luftflöde genom uteluftsdonen och därmed en ökad risk för drag.

Vid tätning av byggnader med frånluftssystem bör tilluftsdonen kontrolleras, dels att dessa finns installerade i alla rum, och dels att det inte uppstår drag vid donen. Eventuellt kan justerbara don installeras så att luftflödet vid behov kan reduceras. Vid balanserad från- och tilluftsventilation kan ventilationssystemet behöva injusteras efter tätning. Det är också bra att ha i åtanke att tätning kan påverka byggnadens tryckbild, vilket i sin tur påverkar luftströmmarna i byggnaden och genom byggnadsskalet. Luft kan exempelvis komma in i byggnaden på ställen där den inte kommit in tidigare.

Kontroll av värmesystemet

Tänk även på att värmesystemet kan behöva injusteras efter att byggnaden tätats. Det beror både på att energiförlusterna via den ofrivilliga ventilationen har minskat, och på att inomhustemperaturen eventuellt kan sänkas, med bibehållen komfort, när drag och kalla ytor har minskat.

Några tips

Att täta en byggnad i efterhand är inte alla gånger enkelt. Ett vanligt problemområde är golvvinklar, där det kan vara möjligt att täta med gummilister eller fogmassa. Vid mellanbjälklag kan det ofta krävas ett omfattande ingrepp för att möjliggöra tätning. Där kan fogmassa, gummilister eller plastfolie vara ett alternativ.

För övrigt bör man vara uppmärksam på att inte lufttäta med ett diffusionstätt skikt (såsom plastfolie) om man inte är säker på att tätningen blir mycket väl utförd. Ett halvtätt resultat kan innebära ökad risk för fuktskador (se även råd om Tilläggsisolering av vindsbjälklag). Vid genomföringar av kanaler eller rör samt eldosor kan det finnas kragar att tillgå. Annars kan genomföringar tätas med gummidukar eller fogmassor (se exempel på genomföring av ventilationskanal nedan). För tätning av fönster och dörrar se råd om Täta fönster och dörrar.

 Exempel på genomföring av ventilationskanal med god tätning

Exempel på genomföring av ventilationskanal med god tätning. 

Rekommenderade kontrollpunkter

När byggnaden har tätats, kontrollera att ventilationsgraden i byggnaden är tillräcklig. Vid frånluftsventilation, kontrollera att det inte har blivit dragigt vid tilluftsdonen.

En noggrannare undersökning av en byggnads lufttäthet kan fås genom täthetsmätning och läcksökning. Ventilationsgraden kan mätas genom spårgasmätning.

 

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Låt andra besökare och våra energiexperter hjälpa dig med dina frågor om energieffektivisering.

Våra experter besvarar utvalda frågor som ställs via forumet på denna webbplats.

Till vänster ser du några av de senaste inläggen i forumet. Kanske sitter du själv på några av svaren? Var med och hjälp till du också!

 

  • Dela