Invändig tilläggsisolering av ytterväggar

I en invändigt tilläggsisolerad yttervägg blir den gamla konstruktionen kallare och mera fuktkänslig.I en invändigt tilläggsisolerad yttervägg blir den gamla konstruktionen kallare och mera fuktkänslig.

Även om en utvändig tilläggsisolering av ytterväggarna generellt är att föredra framför en invändig, för att minska fastighetens uppvärmningskostnader, kan det i vissa fall ändå vara nödvändigt att tilläggsisolera invändigt.

Invändig tilläggsisolering har flera nackdelar jämfört med en utvändig. I en invändigt tilläggsisolerad yttervägg blir den gamla konstruktionen kallare och mera fuktkänslig. Vid en utvändig tilläggsisolering blir däremot den gamla väggen varmare och torrare och den negativa effekten av köldbryggor vid bjälklagsanslutningar och mellanväggar minskar. I vissa fall, såsom i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller om fasaden består av ventilerat tegelskal kan utvändig tilläggsisolering ändå vara olämplig. Då får man istället göra en invändig tilläggsisolering.

Läs mer

Minskat uppvärmningsbehov

Värmeförlusterna från husets inre ut genom väggar och tak kan vara betydande. Om man ökar ytterväggarnas isoleringstjocklek minskar värmeförlusterna genom väggarna (väggarnas U-värde sänks) och man behöver använda mindre energi till uppvärmning.

Värmesystemet bör justeras in efter åtgärden för att besparingen ska bli optimal.

Risk för ökad fuktkänslighet i ytterväggen

Invändig tilläggsisolering har flera nackdelar vad gäller innemiljön och ökar dessutom risken för fuktskador i ytterväggen. När ytterväggen får en invändig tilläggsisolering sänks temperaturen i den gamla väggen – den blir kallare och däremed fuktigare än tidigare. Denna förhöjda medelfukthalt ökar risken för fuktskador. Om man ändå väljer att göra en invändig tilläggsisolering bör man låta utföra en fuktsäkerhetsprojektering för att klarlägga såväl möjligheter som risker.

Dåligt isolerade konstruktionsdelar, så kallade köldbryggor, riskerar att bli ännu sämre efter åtgärden. Golv och mellanväggar kan få stora temperaturskillnader. Eftersom den gamla ytterväggen blir kallare så förstärks den negativa inverkan av köldbryggor.

Om man tilläggsisolerar en tegelfasad invändigt ökar risken för frostsprängning av fasaden och fuktskador i väggen – kontrollera detta regelbundet.

När man tilläggsisolerar på insidan kan det vara klokt att förse insidan med ett ångtätt skikt för att förhindra att fukt vandrar ut i väggen.

Eldosor och andra installationer kan behöva dras om när man tilläggsisolerar på insidan. Annars kan det leda till lokala besvär med kondens.

Innemiljön kan påverkas

Yttemperaturen på golv och i golvvinklar i dåligt isolerade ytterväggar är ofta låg eftersom anslutningar mellan yttervägg och bjälklag är särskilt dåligt isolerade (en s k köldbrygga). En invändig tilläggsisolering gör att ytterväggen inte blir lika uppvärmd som tidigare: köldbryggorna blir kallare. Dessa lokalt ännu kallare ytor kan även ge upphov till kondens och en känsla av drag.

När man tilläggsisolerar ytterväggen på insidan blir även fönsternischerna kallare och risken för kondens på dessa ytor ökar. Denna kondens kan ge missfärgning av färg och träytor, mögelpåväxt eller göra att fönsterbågens ytskikt spricker.

Invändig isolering innebär slutligen att boendeytan minskar något.

Seglet i Karlstad

Höghuset Seglet i Karlstad är ett BeBo-projekt och troligen Sveriges första större nybyggda flerbostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem. Huset är 12 våningar högt och är byggt för att vara extremt energisnålt samtidigt som boendekomforten ska vara optimal.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Jag har kondens på fönstren. Hur får jag bort det?

Den utvändiga kondensen är inte skadlig för fönstret eftersom utsidan på fönstret normalt tål en hög fuktbelastning.

På vintermornar så är det ofta imma och vattendroppar (kondens) på fönstren i sovrummen . Jag har ett ganska nytt hus och förstår inte att det skall behöva vara så. Är det skadligt? Vad kan jag göra åt det?

  • Dela