Fönstren kan vara stora energitjuvar

Gamla och dåligt isolerade fönster innebär stora energiförluster. Byter man till nya energieffektiva fönster eller kompletterar de befintliga fönstren med en isolerruta behåller man värmen inomhus. Uppvärmningskostnaderna blir lägre.

Upp till 30 procent av värmen i en byggnad kan försvinna genom fönstren. Genom att byta ut de befintliga fönstren mot nya med lågt U-värde, så kallade energieffektiva fönster, kan man minska värmeförlusterna betydligt. Eftersom det är ganska kostsamt att byta ut gamla fönster kan det vara lönsamt att istället på olika sätt komplettera de befintliga fönstren så att U-värdet förbättras. Detta gäller i synnerhet om fönstren är väl bibehållna. Fönsterbyten kan i vissa fall kräva byggnadslov.

Läs mer

Energieffektiva fönster

Energieffektiva fönster innehåller oftast tre glasrutor som kan vara monterade antingen som en förseglad ruta (isolerruta) eller vara en kombination av en enkel glasruta och en isolerruta.

Ett eller flera av glasen i fönstren har ett lågemissionsskikt vars uppgift är att förändra strålningsegenskaperna hos glaset så att värmeförlusterna inifrån och ut genom fönstret minskar. Ett lågemissionsskikt består av ett tunt skikt av metall eller metalloxid. Skiktet kan anbringas direkt på glaset eller på en plastfilm som sedan sätts på glaset.

Utrymmet mellan glasen i de förseglade rutorna är oftast fyllt med en ädelgas: argon är vanligast men även krypton används. Distansprofilen i en isolerruta är vanligtvis av metall och utgör därför en köldbrygga i rutans ytterkant. Nya typer av distanslister som isolerar bättre har emellertid utvecklats och bör bli vanligare på marknaden i framtiden.

Som jämförelse anges nedan ungefärliga U-värden (W/m²K) för olika fönsterkonstruktioner. Värdena som anges gäller för hela fönstret, det vill säga inklusive karm, båge och glas. U-värdet för energieffektiva fönster ligger på 1,2 W/m²K eller lägre.

Fönster-

konstruktion

Vanliga glas

Glas med ett lågemissionsskikt

Glas med två lågemissionsskikt

 

 

luft

ädelgas

luft

ädelgas

Tvåglasfönster

2,5

 

 

 

 

Treglasfönster

2,0

1,5

1,3

1,2

1,0

 

Byte av fönster

Att byta fönster i en byggnad kan göras på två olika sätt. Normalt tas det gamla fönstret bort helt och hållet och ersätts med ett nytt som måttbeställts. När de nya fönstren monteras är det viktigt att täta väl mellan karm och vägg.

Man kan också montera det nya fönstret, inklusive karm och båge, i den gamla karmen. Fördelen med dessa så kallade insticksfönster är att fasaden runt fönstren inte skadas. Nackdelarna är att de nya fönstren blir mindre än de tidigare, glasytan minskar och trädetaljerna runt fönstren ser kraftiga ut.

Energimärkta fönster

Det finns idag energimärkta fönster, så kallade EQ-märkta fönster, som förutom kravet på ett lågt U-värde uppfyller flera krav på fönstrets kvalitet. Läs mer om detta i skriften Energifönster som finns att ladda ner på Energimyndighetens hemsida för energifönster. http://www.energifonster.nu/

Möjligheter och risker

Att byta fönster i en byggnad till mer energieffektiva är ett bra sätt att minska energianvändningen. Ett fönster med lågt U-värde ger en högre temperatur på det inre glasets yta vilket innebär en bättre komfort inomhus då risken för kallras minskar. Det innebär också att risken för kondensbildning på fönstrens insida minskar i rum med hög luftfuktighet.

Efter fönsterbyte måste värmesystemet justeras in så att inte minskningen i energianvändningen uteblir. Likaså bör ventilationen ses över eftersom lufttätheten ändras i samband med fönsterbytet.

Vid montering av de nya fönstren måste anslutningarna mot ytterväggen göras både luft- och regntäta för att förhindra att luft inifrån pressas ut i skarven och orsakar kondens eller att luft utifrån sugs in och orsakar drag och kallras. Vid insticksfönster kan även tätheten mellan den gamla karmen och ytterväggen behöva förbättras.  

Med energieffektiva fönster minskar dagsljusinstrålningen. Ett vanligt tvåglasfönster släpper igenom cirka 80 procent av dagsljuset, medan ett treglasfönster med två lågemissionsskikt släpper igenom cirka 65 procent.

När man byter fönster i en byggnad är det viktigt att tänka på den arkitektoniska helheten; att välja fönster som passar i byggnaden. Det gäller inte bara omsorg om det nya fönsterutseendet utan även omsorg om kringarbetena och helheten. Att resultatet blir bra behöver inte nödvändigtvis innebära att man byter till exakt likadana fönster som tidigare, men man bör ändå eftersträva att behålla så mycket som möjligt av husets ursprungliga karaktär. Här spelar även kulören på fönstersnickerierna en viktig roll.

Läs mer

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö. Energimyndigheten & LIP-kansliet, ET 14:2000/4 000. Broschyr från Statens Energimyndighet, Eskilstuna 2000.

Nya fönster. Spar energi och pengar. Energimyndigheten, ET 6:2004. Broschyr från Statens Energimyndighet, Eskilstuna 2004.

http://www.energifonster.nu/ Energimyndighetens hemsida för energimärkta fönster.

Senaste foruminläggen

Experten svarar

Jag har kondens på fönstren. Hur får jag bort det?

Den utvändiga kondensen är inte skadlig för fönstret eftersom utsidan på fönstret normalt tål en hög fuktbelastning.

På vintermornar så är det ofta imma och vattendroppar (kondens) på fönstren i sovrummen . Jag har ett ganska nytt hus och förstår inte att det skall behöva vara så. Är det skadligt? Vad kan jag göra åt det?

  • Dela